Na osnovu Zaključka sa sjednice Skupštine Kluba, održane 23.01.2021. godine, Fudbalski klub Željezničar objavljuje JAVNI POZIV za iskazivanje interesa za strateško partnerstvo sa FK Željezničar.

PREDMET JAVNOG POZIVA

Pozivaju se sva zainteresirana domaća i strana, pravna i fizička lica za iskazivanje interesa za strateško partnerstvo sa Fudbalskim klubom Željezničar radi ostvarivanja ciljeva Kluba, unapređenja sportskog segmenta Kluba na domaćoj i međunarodnoj sceni, izgradnji stabilnog, profesionalnog i uspješnog fudbalskog kolektiva, te osiguranje transparentnog i održivog finansijskog poslovanja na tržišnim principima i u obostranom interesu. Zainteresirana domaća ili strana pravna i fizička lica trebaju iskazati svoj interes i dostaviti pismo namjere sa pratećom dokumentacijom.

KRATAK OPIS KLUBA

Godina osnivanja: 1921.
Adresa: Zvornička 27, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Stadion: Grbavica
Boja: Plava,bijela

FK Željezničar je osnovan 1921. godine od strane željezničkih radnika tj. Željezničara po čemu je i dobio ime. Sjedište Kluba je u Sarajevu i spada u red najstarijih bosanskohercegovačkih fudbalskih klubova i sportskih kolektiva uopšte. Fudbalski klub Željezničar u svojim vitrinama ima po jednu titulu NR BiH i šampiona Jugoslavije, šest titula šampiona Bosne i Hercegovine, šest titula osvajača Kupa Bosne i Hercegovine, kao i tri titule osvajača Super kupa Bosne i Hercegovine, što ga čini najtrofejnijim fudbalskim klubom u Bosni i Hercegovini.

Klub je igrao četvrtfinale odnosno polufinale Kupa UEFA u sezonama 1971/1972 i 1984/1985. što je najveći međunarodni uspjeh jednog fudbalskog kolektiva iz Bosne i Hercegovine.

Politika našeg Kluba zasniva se na pažljivom i posvećenom radu sa omladinskim kategorijama. Omladinska škola FK Željezničar trenutno ima preko 550 polaznika koji učestvuju u omladinskim ligama Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine te Kantona Sarajevo i kombinovano su najuspješniji fudbalskim tim u mlađim kategorijama.

Klub je tradicionalno prepoznatljiv po svojoj čuvenoj omladinskoj školi koja je iznjedrila neke od najvećih fudbalskih asova u BiH i regionu. Neka od najznačajnijih imena koja su izdanak naše škole su: Ivica Osim, Josip Katalinski, Mišo Smajlović, Enver Hadžiabdić, Mehmed Baždarević, Haris Škoro, Radmilo Mihajlović, Mario Stanić, Elvir Baljić, Suvad Katana, Ibrahim Šehić, Edin Višća, Ervin Zukanović, Edin Džeko i mnogi drugi.

PRAVNI OBLIK FUNKCIONISANJA

Klub je registrovan u Federalnom ministarstvu pravde, kao Udruženje „FK Željezničar“ u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine i posluje kao pravno lice u okviru zakona koji propisuju registraciju i funkcionisanje sportskih klubova. Klub kao pravno lice je 100% vlasnik pravnog lica „FK Željezničar“ d.o.o. sa primarnom djelatnošću maloprodaja sportske opreme. Klub u svojoj imovini posjeduje Stadion Grbavica. Kompleks stadiona Grbavica se sastoji od igrališta sa 13.500,00 sjedećih mjesta i ukupne površine od 32.874,00 m2. Pored fiskulturnog igrališta kompleks još čine kuća i zgrada površine 961,00 m2, zemljište uz privrednu zgradu površine 2.363,00 m2 i šuma 3. klase površine 7.047,00 m2. U kompleksu stadiona Grbavica se još nalaze parking prostor od 50 parking mjesta i pomoćni teren površine 6.400,00 m2. Klub u svom vlasništvu također posjeduje 14 poslovnih prostora ukupne površine 1.585,00 m2. Sjedište Kluba je smješteno na teritoriji Općine Novo Sarajevo na jednoj od najatraktivnijih lokacija u gradu Sarajevu.

KRATAK OPIS STRATEŠKOG PARTNERSTVA

Na sjednici Skupštine Fudbalskog kluba Željezničar koja je održana 23.01.2021. godine Skupština kao najviši organ Kluba usvojila je prijedlog Modela budućeg poslovanja koji omogućava izbor strateškog partnera. Model budućeg uređenja Kluba omogućava strateškom partneru priliku za saradnju sa najtrofejnijim Klubom u BiH na polju razvoja sportskog segmenta Kluba, razvoju omladinskog pogona, infrastrukturnom razvoju trening kampa, modernizaciji infrastrukture stadiona, razvoju administrativnog dijela Kluba, institucionalnoj modernizaciji Kluba s ciljem primjene savremenih metoda upravljanja i ostvarivanja vrhunskih sportskih, poslovnih i finansijskih rezultata.

Budućem strateškom partneru omogućavaju se upravljačka prava u Klubu, odgovoran i zakonit način poslovanja u skladu sa trenutnim zakonskim rješenjima gdje Klub ima cilj da ponudi saradnju domaćim ili stranim pravnim ili fizičkim licima, da ostvare strateško partnertvo u cilju postizanja sportskih i finansijskih rezultata. Očekivani benefiti obostrano korisnog strateškog partnerstva bi podrazumjevali priliku za ostvarivanje profitabilnog rezultata u svim segmentima finansiranja Kluba: od marketinških aktivnosti, koristi od učešća u evropskim takmičenjima, mogućnosti zajedničkog ulaganja na slobodnim građevinskim površinama, naknada od ostvarenih rezultata u domaćim i međunarodnim takmičenjima do učešća u aktivnostima transfera najuspješnijih igrača.

PRAVO UČESTVOVANJA

Pravo učešća na ovom Javnom pozivu imaju domaća ili strana pravna i fizička lica koja dostave pismo namjere, koje treba da sadrži:
– Ime i prezime zainteresiranih domaćih ili stranih pravnih ili fizička lica sa kontakt podacima;
– koncept budućeg strateškog partnerstva koji će sadržavati cilj, viziju i misiju daljeg razvoja kluba;
– podatke o registraciji pravnog lica kod nadležnog organa;
– dokaze o finansijskoj sposobnosti sa godišnjim izvještajem za prethodnu godinu (za pravna lica);
– referentna lista poslovnih aktivnosti.

DODATNE INFORMACIJE

Javni poziv će biti objavljen na službenoj web stranici Kluba na bosanskom i engleskom jeziku.

Pisma namjere se mogu podnijeti u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog Javnog poziva, lično ili putem pošte, u zatvorenoj koverti sa naznakom “Prijava za Javni poziv za iskazivanje interesa za strateško partnerstvo sa FK Željezničar” na adresu Zvornička 27, 71000 Sarajevo.

Za sva dodatna pojašnjenja u vezi sa ovim Javnim pozivom, zainteresirana lica, informacije mogu dobiti kod kontakt osoba:

  • Mustafa Nurko, direktor (direktor@fkzeljeznicar.ba)
  • Nazif Hasanbegović, Predsjednik FK Željezničar (predsjednik@fkzeljeznicar.ba)
  • Kontakt telefon: 033/660-133; 033/660-134

_____________________________________________________________________________________

Based on the Conclusion from the session of the Assembly of the Club, held on January 23, 2021, the Football Club “Željezničar” announces,

PUBLIC CALL

for expression of interest in a strategic partnership with the Football Club “Željezničar”

SUBJECT OF THE PUBLIC INVITATION

All interested domestic and foreign, legal and natural persons are invited to express interest in a strategic partnership with the Football Club “Željezničar” to achieve the club's goals, improve the club's sports segment on the domestic and international scene, build a stable, professional and successful football team, and insurance transparent and sustainable financial operations on market principles and in mutual interest. Interested domestic or foreign legal and natural persons should express their interest and submit a letter of intent with supporting documentation.

GENERAL INFORMATION ABOUT CLUB

Founded: 1921

Address: Zvornicka 27, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Home ground: Grbavica

Team colour: Blue, white

FK Željezničar was founded in 1921 by railway workers, that is, the railwaymen after whom the team got its name. The headquarters of the club are in Sarajevo and it is one of the oldest football clubs in Bosnia and Herzegovina and sports teams in general. Football club Željezničar was founded in 1921, and in their trophy cabinet they have the title of both Bosnia and Herzegovina Republic League (1946) and Yugoslav First League (1971-72) , six titles of champion of Bosnia and Herzegovina, six titles of winners of the Cup of Bosnia and Herzegovina, as well as three titles of winners of the Super Cup of Bosnia and Herzegovina, which makes it the most successful football club in Bosnia and Herzegovina. The club played in the quarterfinals and semifinals of the UEFA CUP in the seasons 1971/1972 and 1984/1985, which is the biggest international success of a football team from Bosnia and Herzegovina.

The policy of our Club is based on careful and dedicated work with youth categories. The youth school of FK Željezničar currently has over 550 members of youth teams who participate in the youth leagues of Bosnia and Herzegovina, the Federation of Bosnia and Herzegovina and the Sarajevo Canton, and combined are the most successful football teams in the junior categories.

The club is traditionally recognizable by its famous youth school, which has produced some of the greatest football stars in BiH and the region. Some of the most important names that are the products of our school are: Ivica Osim, Josip Katalinski, Mišo Smajlović, Enver Hadžiabdić, Mehmed Baždarević, Haris Škoro, Radmilo Mihajlović, Mario Stanić, Elvir Baljić, Suvad Katana, Ibrahim Šehić, Edin Višća, Ervin Zukanović, Edin Džeko and many others.

LEGAL FORM OF FUNCTIONING

The club is registered in the Federal Ministry of Justice, as the Association “FK Željezničar” in accordance with the Law on Associations and Foundations of the Federation of Bosnia and Herzegovina and operates as a legal entity within the laws governing the registration and operation of sports clubs. The club as a legal entity is 100% owner of the legal entity “FK Željezničar” d.o.o. (Ltd.) with the primary activity of sports equipment retail. The club owns Grbavica Stadium in its property. Grbavica stadium complex consists of a playground with 13,500.00 seats and a total area of ​​32,874.00 m2. In addition to the main stadium, the complex also consists of a house and a building of 961.00 m2, land next to a commercial building of 2,363.00 m2 and a forest of 3rd class of 7,047.00 m2. In Grbavica stadium complex, there is still a parking space of 50 parking spaces and an auxiliary football field of 6,400.00 m2. The club also owns 14 business premises with a total area of ​​1,585.00 m2. The headquarters of the Club is in the Municipality of Novo Sarajevo in one of the most attractive locations in the city of Sarajevo.

BRIEF DESCRIPTION OF THE STRATEGIC PARTNERSHIP

At the session of the Assembly of the FK Željezničar, which was held on January 23, 2021, the Assembly, as the highest body of the Club, adopted the proposal of the Model of future business that enables the selection of a strategic partner. The model of the future organization of the Club provides a strategic partner the opportunity to cooperate with the most successful club in BiH in the field of development of the sports segment of the Club, development of youth facilities, infrastructure development of training camps, modernization of stadium infrastructure, development of administrative part of the Club, institutional modernization of the Club with the aim of applying modern management methods and achieving top sports, business and financial results. The future strategic partner is provided with management rights in the Club, responsible and legal way of doing business in accordance with current legal solutions where the Club aims to offer cooperation to domestic or foreign legal or natural persons, to achieve a strategic partnership in order to reach better sports and financial results. The expected benefits of a mutually beneficial strategic partnership would include the opportunity to achieve a profitable result in all segments of the Club's financing: from marketing activities, benefits from participation in European competitions, joint investment opportunities on free construction sites, compensation from the achieved results in domestic and international competitions to participation in the transfer activities of the most successful players.

RIGHT TO PARTICIPATION

All domestic or foreign legal and natural persons who submit a letter of intent have the right to participation in this Public Call. The letter should contain:

– Name and surname of interested domestic or foreign legal or natural persons with contact information;

– the concept of future strategic partnership which will contain the goal, vision and mission of further development of the club;

– data on the registration of the legal entity with the competent authority;

– evidence of financial capacity with the annual report for the previous year (for legal entities);

– reference list of business activities.

ADDITIONAL INFORMATION

The Public Call will be published on the official website of the Club in Bosnian and English.

Letters of intent may be submitted within 30 days from the date of publication of this Public Call, in person or by mail, in a sealed envelope marked “Application for Public Call for expression of interest in Strategic Partnership with FK Željezničar’’ at Zvornička 27, 71000 Sarajevo.

For all additional clarifications regarding this Public Invitation, interested persons can obtain information from the contact persons:

Mustafa Nurko, director (direktor@fkzeljeznicar.ba)

Nazif Hasanbegović, President of FK Željezničar (predsjednik@fkzeljeznicar.ba)

Phone: 033 / 660-133; 033 / 660-134