FK Željezničar obavještava navijače, sponzore, prijatelje i članove kluba, da je klub u okviru redovnih aktivnosti koje su uvedene u klubu, a odnose se na praćenje podrške koju lokalna zajednica pruža klubu, dana 04.05.2016. uputio zvanični upit Općini Novo Sarajevo sa ciljem dobijanja konkretnih informacija o statusu sredstava koje je Općina Novo Sarajevo planirala u 2016. godini, a odnose se na aktivnosti kluba.

Upit koji je upućen Općini Novo Sarajevo se odnosi na sredstva predviđena budžetom Općine Novo Sarajevo i to:

– 200.000,00 KM  (sredstva predviđena stavkom 615000 Kapitalni grantovi – 615100 – 3 izgradnja reflektora i  rekonstrukcija podloge na terenu sa vještačkom travom).

Obzirom da se radi o projektu koji realizuje Općina Novo Sarajevo kroz postupak javnih nabavki, klub je tražio informaciju kada će navedeni projekat biti realizovan, te predložio da ukoliko bude moguće, realizacija istog bude u periodu prvenstvene pauze, a sve kako se ne bi ugrozio redovni trenažni proces omladinskih selekcija.

– 200.000,00 KM (sredstva predviđena stavkom 615000 Kapitalni grantovi, pod stavkom 615100 – Izrada glavnog projekta za stadion Grbavica)

Uvažavajući činjenicu da je Klub samostalno i uz veliku i bezuslovnu pomoć navijača, sponzora, prijatelja i članova kluba, pokrenuo investicioni ciklus i planira izgradnju stadionske infrastrukture u fazama (o čemu je Općina Novo Sarajevo upoznata i kroz zajedničke sastanke, ali i aktivnosti Kluba), predloženo je da se za navedeni iznos sredstava izvrši prenamjena u svrhu finansiranja same izgradnje stadiona.

Navedeno je predloženo iz razloga što aktivnosti koje klub provodi podrazumjevaju samostalno finansiranje izrade neophodne dokumentacije za izgradnju i to prema fazama izgradnje, te u tom slučaju finansiranje glavnog projekta za cjelokupan stadion nije neophodno.

– 100.000,00 KM (prema rebalansu budžeta sredstva planirana za sufinansiranje izgradnje istočne trbine) Prema informacijama koje su navedene u medijima, Općinsko vijeće Novo Sarajevo, je odobrilo i 100.000,00 KM za izgradnju stadiona. Obzirom da klub nije zvanično informisan o navedenom, od Općine Novo Sarajevo je tražena informacija kada će navedena sredstva biti raspoloživa.

Klub svakako pozdravlja aktivnosti i sredstva koja je Općina Novo Sarajevo planirala u budžetu za 2016. godinu, ali istovremeno želimo da informišemo javnost da je prioritet kluba da se planirana sredstva i realizuju u tekućoj godini, te ne ostanu “mrtvo slovo na papiru”, ili budu u planu za realizaciju u nekom neodređenom vremenu.

Pored navedenog, informisali smo Općinu Novo Sarajevo da uvažavajući značaj Kluba (najveći i najtrofejniji Klub u BiH, više od 500 djece u omladinskoj školi, veliki broj navijača sa iskrenom i bezuzslovnom podrškom) će u narednim godinama, Klub  takođe insistirati na uključivanju Općine Novo Sarajevo u finansiranje aktivnosti i projekata koje će pripremati Klub, a koji se prvenstveno odnose na poboljšanje infrastrukture i uslova na stadionu Grbavica.

Paralelno sa ovim, Općina Novo Sarajevo je informisana da će Klub  utrošak sredstava koja budu uplaćena klubu sa ciljem realizacije konkretnih projekata, prikazati na bazi već ustanovljene prakse kroz transparentnost kakva nije uobičajena za sportske kolektive u BiH i okruženju.

Mi smo Željini, Željo je naš!