FK Željezničar obavještava javnost i zainteresovana lica da se produžava rok za prijave na javni oglas za prijem zaposlenika na pozicije: direktora Omladinske škole, sekretara, ekonoma, te na pozicije trenera u Omladinskoj školi.

Osnovne informacije o oglasu:
1. Direktor Omladinske škole (1 pozicija):
Opis poslova: Organizovanje cjelokupnog rada omladinske škole; Izrada planova i programa stručnog rada i kontrolisanje njihovog provođenja; Ocjenjivanje učinka uposlenika Omladinske škole; Predlaganje imenovanja i razrješavanja dužnosti trenera u okviru Omladinske škole; Raspoređivanje trenera Omladinske škole na odgovarajuće pozicije; Vođenje, organizovanje i nadgledanje baze podataka za stručni kadar i igrače; Davanje prijedloga za potpisivanje ugovora između najtalentovanijih polaznika Omladinske škole i profesionalnog pogona Kluba; Saradnja sa stručnim štabom prvog tima; Izvještavanje o radu Direktoru Kluba.
Uslovi za radno mjesto:
– Validna UEFA “PRO“ licenca,
– minimalno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima u trajanju od jedne godine,
– sposobnost za timski rad,
– sposobnost planiranja i organiziranja,
– poznavanje rada na računaru,
– obavezno poznavanje engleskog jezika.
2. Sekretar Omladinske škole (1 pozicija)
Opis poslova: Obavljanje administrativnih poslova neophodnih za funkcionisanje Omladinske škole.
Uslovi za radno mjesto:
– poželjno posjedovanje diplome o završenom studiju Fakulteta za sport i tjelesni odgoj ili SSS
– minimalno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima u trajanju od 6 mjeseci,
– sposobnost za timski rad,
– sposobnost planiranja i organiziranja,
– poznavanje rada na računaru,
– poznavanje engleskog jezika.
3. Ekonom u Omladinskoj školi (1 pozicija)
Opis poslova: Svakodnevna priprema opreme i sredstava neophodnih za održavanje treninga i utakmica.
Uslovi za radno mjesto:
– radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima,
– sposobnost za timski rad,
– sposobnost planiranja i organiziranja.
4. Trener u Omladinskoj školi (11 pozicija)
Opis poslova: U potpunosti realizuju programe rada za datu kategoriju; Organizuju i realizuju treninge i utakmice svoje selekcije; redovno prisustvuju sastancima stručnog dijela omladinskog pogona; redovno održavaju informativne sastanke sa roditeljima (starateljima) polaznika; poštuju sve zahtjeve šefa omladinskog pogona vezane za sprovedbu stručnih programa rada; za svaki trening pišu pismenu pripremu treninga na odgovarajućem formularu; za svaku utakmicu dužni su uraditi analizu utakmice na odgovarajućem formularu; vode evidenciju prisustva članova svoje selekcije; kontrolišu higijenu opreme, ličnu higijenu i higijenu prostorija koje koristi data selekcija; redovno održavaju komunikaciju sa koordinatorom ovog segmenta škole; periodično podnose izvještaje o radu Direktoru omladinske škole kojem odgovaraju za svoj rad.
Uslovi za radno mjesto:
– minimalno validna UEFA “A“ ili “B” licenca,
– radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima minimalno 1 godina,
– sposobnost za timski rad,
– sposobnost planiranja i organiziranja,
– poznavanje rada na računaru,
– poželjno poznavanje engleskog jezika.
5. Trener golmana u Omladinskoj školi (1 pozicija)
Opis poslova: U saradnji sa Direktorom omladinske škole, koordinatorom i trenerima A selekcija, planira, organizuje i realizuje treninge sa golmanima selekcija Omladinske škole; Obavlja i druge poslove po nalogu Direktora omladinske škole i koordinatora za A selekcije Omladinske škole,
– minimalno validna UEFA “B”,
– radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima minimalno 1 godina,
– sposobnost za timski rad,
– sposobnost planiranja i organiziranja,
– poznavanje rada na računaru,
– poželjno poznavanje engleskog jezika.
Kandidati trebaju dostaviti CV sa pratećim pismom, te dokaze o ispunjavanju zahtjevanih uslova.
Prijave se dostavljaju u zapečaćenoj koverti na adresu: Zvornička broj 27. sa naznakom “Prijava na javni oglas – za poziciju ______ ( upisati naziv pozicije ) FK Željezničar Sarajevo“ ili elektronskim putem na mail: info@fkzeljeznicar.ba.
Kandidati koji zadovoljavaju navedene kriterije će biti pozvani na razgovor.
Rok za podnošenje prijava je 25.07.2016. godine.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.