Na osnovu izdate urbanističke saglasnosti i usvojenog idejnog projekta, FK Željezničar raspisuje javni poziv u svrhu dostavljanja ponuda za izradu glavnog projekta istočne tribine Stadiona Grbavica u kojem je neophodno da su sadržani sljedeći detalji:

1. Faza arhitekture:
tlocrti , presjeci pogledi i detalji;
2. Faza konstrukcije:
statički proračun za 8 MCS ,tribina i nadstrešnice , planove oplate sa detaljima i nacrte ,armature;
3. Fazu elektro instalacija:
slaba i jaka struja i gromobranska instalacija;
4. Faza hidro instalacija:
instalacije vodovoda , kanalizacije i kišnice;
5. Projekat vanjskog uređenja:
nivelacija , pješački i kolski pristupi sa priključcima objekta na gradsku infrastrukturu;
6. Elaborati:
zaštita na radu , zaštita od požara, eksplozije i sanitarna saglasnost.

Ukupna površina objekta je 4.500 m2 , a kapacitet 4.659 gledalaca.

Zainteresovane kompanije trebaju najkasnije do 08.07. 2016. godine elektronskim putem na mail info@fkzeljeznicar.ba ili putem pošte dostaviti ponudu sa naznakom: “Ponuda za izradu glavnog projekta istočne tribine Stadiona Grbavica.”

Zainteresovane kompanije će biti kontaktirane od strane administracije Kluba nakon isteka roka predviđenog za dostavljanje ponuda.