FK Željezničar obavještava navijače, prijatelje i sponzore da administracija i sve strukture Kluba svakodnevno obavljaju mnoštvo aktivnosti vezanih za redovno poslovanje Kluba.

U nastavku dajemo kraći rezime aktivnosti koje su realizovane u proteklom periodu:

Prilazi Stadionu sa Južne longitudinale

U proteklom periodu izdvojili bi aktivnost koja se odnosi na rješavanje pitanje prilaza stadionu sa saobraćajnice Južna longitudinala. Naime, prvobitnim projektim rješenjem Južne longitudinale, nisu bili predviđeni prilazi Stadionu Grbavica, što bi u konačnici, u velikoj mjeri uticalo na postupak dobijanja odgovarajućih licenci za Stadion Grbavica. Radi navedenog bili smo prinuđeni kroz nekoliko pisama, a u konačnici i opomenom pred tužbu zahtjevati da se kroz projekat Južne longitudinale, Stadion Grbavica uobziri kao značajan objekat, te u tom smislu predvide odgovarajući prilazi i za motorna vozila.

Nakon sastanka održanog sa Direkcijom za puteve Kantona Sarajevo i Općinom Novo Sarajevo, ponuđeno je rješenje koje je FK Željezničar prihvatio, te će u narednom periodu isto biti realizovano, a Stadion Grbavica će dobiti odgovajajuće prilaze svim tribinama.

Inicijative FK Željezničar prema Općini Novo Sarajevo

FK Željezničar je već ranije informisao javnost o dvije inicijative koje su pokrenute, a odnosile su se na izdvajanje sredstava u budžetu Općine Novo Sarajevo za projekat rekonstrukcije stadiona, te proglašavanjem projekta izgradnje Stadiona Grbavica javnim interesom.

Općina Novo Sarajevo nas je upoznala da je u budžetu za 2017. godinu, 200.000 KM predviđeno za projekat rekonstrukcije stadiona, te će klub vrlo brzo aplicirati za navedena sredstva. Istovremeno inicijativu za utvrđivanje javnog interesa, Općinsko vijeće Novo Sarajevo je proslijedilo Kantonalnoj Skupštini, kako bi se projekat proglasio od interesa za Kantona Sarajevo.

Organizacija derbi susreta i prekršajne prijave

FK Željezničar je javnost upoznao sa zahtjevima koje je MUP KS postavio u okviru priprema za odigravanje derbi susreta između FK Željezničar i FK Sarajevo. Iako je FK Željezničar ispoštovao uslove predviđene pisanim aktom MUP-a, (izuzev asfaltiranja južne longitudinale – jer klub nije investitor navedenog projekta) MUP KS je dostavio prekršajni nalog u kojem se konstatuje da Klub nije izvršio sve propisane mjere, te je izrečena novčana kazna u iznosu od 3.000,00 KM za Klub i 1.000,00 KM za klupskog komesara za bezbjednost.

Klub nije prihvatio ovakav stav MUP-a KS, te će sudskim putem dokazati da su poduzete sve propisane mjere u smislu osiguranja navedenog derbi susreta, a da zahjtevi MUP-a KS za koje nije nadležan Klub ne mogu biti osnov za kažnjavanje.

Poreski dug

U proteklom periodu Klub je u skladu da Zakonom o naplati i djelomičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima blagovremeno podnio zahtjev u smislu regulisanja preostalog duga utvrđenog poreskim kontrolama.

FK Željezničar će svakako i u budućnosti nastaviti sa praksom informisanja navijača, javnosti i sponzora o najznačajnijim aktivnostima.

Mi smo Željini, Željo je naš!