U cilju i interesu zaštite svojih dobara i onoga što ste u Klub unijeli  vi, dragi navijači, a u želji da izbjegnemo daljnja iznošenja netačnih informacija u javnosti obavještavamo vas o sljedećem:

Fudbalski Klub Željezničar je gruntovni nosilac prava raspolaganja zemljišta sa 1/1, na kojem zemljištu je do sada djelomično izgrađen planirani Stadion Grbavica, kao i zemljišta oko stadiona, što uključuje plato ispred istočne tribine (betonsko igralište), pomoćni teren iza zapadne tribine ,te dio platoa ispred objekta sjeverne tribine koji služi samoj namjeni korištenja uplanjenog objekta postojeće sjeverne tribine.

Pojam trajnog prava raspolaganja državnim zemljištem nosiocu ovog prava  omogućava  potpuno jednako ponašanje i sav onaj obim ovlaštenja kakva imaju i upisani vlasnici nekretnina. Ovo znači, da nosilac prava raspolganja može preduzimati različite radove na nekretnini kao i slobodno prometovati na tržišu svojom nekretninom, te se postojeći upis  pravno tretira kao vlasništvo u smislu svih vlasničkih prava koja imaju svi drugi upisanih titulari vlasništva, a da pri tome ne ugrožava dobra susjeda.

Navedeno stanje je plod vječne ljubavi navijača, građana i Kluba, što predstavlja najveće bogatstvo našeg Želje. Osjećaj pripadnosti i bezgranične ljubavi od osnivanja Kluba 1921. godine donosio je nesebično dijeljenje dobara fizičkih i pravnih lica sa našim Željom, što je rezulitralo da se za Klub donacijama i poklonima obezbijedilo postojeće zemljište još 50-tih godina prošlog vijeka, a vašim angažmanom i  radnim akcijama i tada izgradilo igralište, naša Grbavica. 

Od tog trenutka, posjednik i korisnik fudbalskog stadiona je onaj kome je i namjenjna njegova izgradnja – Fudbalski klub Željezničar.

Zbog specifičnosti zakonskih regulativa i finansiranja sporta u periodu od 1980. do 1992. godine, a po sticanju uvjeta za uplanjenje parcela zemljišta poslije avio snimanja lokacija 80-tih godina, Odlukom Narodnog Općinskog vijeća Novo Sarajevo izvršeno je i formalno katastarko evidentiranje zemljišta u posjedu Kluba, nakon čega je zbog olakšica u finansiranju sporta preko republičkih fondova isto upisano na Sportsko društvo Željezničar. Njegov stvarni korisnik i posjednik je i tada bio Fudbalski klub iz kojeg su i izrasle druge sportske sekcije.

Konačno, 2002. godine donosi se odluka da se ove nekretnine i formalno-pravno vraćaju stvarnom korisniku FK Željezničar koji se upisuje u Zemljišnu knjigu Općinskog Suda u Sarajevu. 

Sportsko društvo Željezničar Ugovorom o ustupanju prava raspolaganja na nekretninama daje osnov za upis stvarnog stanja na Fudbalski klub. Navedenim ugovorom i kasnijim Anexima se Fudbalskom klubu ustupaju sve nekretnine izuzev tri poslovna prostora u objektu sjeverne tribine. Ove prostore SD Željezničar koristi kao sjedište (jedan prostor je SD u međuvremenu prodalo trećem licu) i oni su prema Ugovoru ostali njima u vlasništvu, zajedno sa objektom Plavi zamak, koji je objekat  privremenog karaktera. I ovaj objekat je ostavljen na raspolaganje SD-u u smislu ekonomske eksplatacije nekretnine dok god on postoji na zemljištu. 

Sve ostale nekretnine se prenose na FK i one uključuju:

K.č. – 829/2 – betonsko igralište iza istoka –  1063 m2,

K.č. – 815/1 – zemljište stadiona – 44008 m2

K.č. – 851/12 – pomoćni teren  – 382 m2

K.č. –   815/13 – gradilište – 6 m2

K.č. –  829/9 – stadion Grbavica (zemljište ispod plavog zamka koje se izuzima) – 114m2

K.č. –  829/10 – stadion Grbavica (zemljište ispred Plavog zamka koje se izuzima) – 18 m2

K.č. –   829/1    –  Sjeverna tribina sa uglovima –

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Navedeno stanje je provedeno u Zemljišnim knjigama i izvršen je upis FK Željezničar prema ovim valjanim pravnim osnovama. Po naknadnom etažiranju poslovnih prostora, Odlukom Općine Novo Sarajevo i Anexima 1. i 2. Ugovora vrši se ispravan i zakonit upis vlasništva nad poslovnim prostorima u korist FK Željezničar.

U toku 2011. godine, referent ZK ureda Općinskog suda u Sarajevu Safet Bajramović „ispravkom po službenoj dužnosti“ vraća već izvršen ispravan upis prema ugovoru, sa FK Željezničar na SD Željezničar i to u pogledu nekretnine k.č. 829/1, upisane u Zk ul. 656, u naravi neetažirani dio sjeverne tribine sa uglovima.  Ovo u praksi znači da je bez valjanog pravnog osnova postupanjem navedenog referenta poništen prethodni  ispravan upis u pogledu samog objekta sjeverne tribine sa uglovima, a koji se odnosi samo na neetažirani nivo gornje galerije, dok etažirani poslovni prostori ostaju ispravno upisani prema Anexu 2. osnovnog Ugovora koji prati Odluku Općine Novo Sarajevo u pogledu etažiranja poslovnih prostora, na FK Željezničar.

Zbog ove „ispravke po službenoj dužnosti“ referenta, a koja je protivna stvarnom stanju i pravnom osnovu (ugovor o prenosu) ulaže se žalba koja još uvijek nije pravosnažno riješena i po kojoj postupak još traje pred Kantonalnim sudom u Sarajevu.  Ovim putem obavještavamo javnost da je ovo osnov spora izmedju FK Željezničar i SD Željezničar.

U vezi sa navedenim, SD Željezničar od FK zahtjeva zamjenu nekretnina, na način da FK Željezničar ugovorom prenese zemljište ispod objekta Plavi zamak na SD Željezničar, kao i veći dio betonskog igrališta iza istočne tribine, a kako bi mogli umjesto objekta Plavi zamak sagraditi mnogo veći objekat. Zauzvrat, SD Željezničar nudi da neće sporiti postupak žalbe i ispravku njihovog nezakonitog upisa gornjeg dijela sjeverne tribine. U ovom smjeru, u posljednjih godinu dana je održano više sastanaka predstavnika SD i FK kako bi se sporna pitanja pokušala riješiti mirnim putem, međutim na svakom sljedećem sastanku prohtjevi SD (u vidu tražene površine zemlje za gradnju) su rasli, zbog čega pregovori zasad nisu uspješno okončani.

Planirani radovi na stadionu – gradnja istočne tribine i hitna sanaciona rekonstrukcija postojećeg dijela zapadne tribine nisu planirani na spornim česticama sjeverne tribine sa uglovima i lokacije Plavi zamak. SD Željezničar nije suvlasnik lokacija na kojima su planirani radovi i stoga argumentovano tvrdimo da nisu tačni službeni navodi Općine i Općinskog načelnika. 

Naročito naglašavamo, da je Stadion Grbavica bio na prvoj liniji ratnih sukoba i da je pretrpio totalnu štetu. Uslijed ratnih dejstava prekinuta je ranije planirana, i izgradnjom sjeverne tribine stadiona faktički već započeta izgradnja konačnog stadiona. Stoga, u skladu sa važećim zakonskim propisima i ustavnim pravom, FK Željezničar je započeo hitne sanacione radove rekonstrukcije zapadne tribine i vraćanja u prijeratno stanje. Izgradnja istočne tribine (SD nije suvlasnik nekretnine) je pravno nastavak projekta prekinutog uslijed ratnih dejstava i suštinski predstavlja privođenje krajnjoj namjeni zemljišta zbog čega je isto zemljište i dato predhodno sa pravom raspolaganja Klubu. Stoga, neizdavanje dozvola i prekidanje započetih hitnih radova koji konzerviraju stadion od daljnjeg propadanja, predstavlja neustavno uskraćivanje uspostavljanja prijeratnog stanja stadiona kao preduslova za nastavak projekta izgradnje konačnog stadiona. Nadalje, objekat Plavog zamka je privremenog karaktera i nalazi se na zemljištu koje služi isključivo funkciji izgradnje stadiona stoga isti nema uslova za naknadnu legalizaciju o čemu nadležni Općinski organi moraju naročito voditi računa ukoliko zaista teže zakonitom i cjelovitom vođenju upravnih postupaka i primjeni materijalnog prava.

Kad se sve navedene činjenice sagledaju u cjelini i zajedno sa postupanjem Općine u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti, postoji strah koji izaziva sumnju  da su Općina i SD našli zajednički interes za izgradnju većeg objekta na mjestu Plavog zamka.

U ovom cilju, ucjenjuje se FK Željezničar kako bi se iznudio prenos većeg dijela zemlje iza istočne tribine potreban za izgradnju, a na kojoj zemlji je FK Željezničar nosilac prava raspolaganja sa 1/1. Na ovo ukazuje i činjenica da nadležna općinska inspekcija nije obustavila već otpočete radove na rekonstrukciji Plavog zamka, iako je konstatovala da isti izlaze iz okvira glavnog projekta. 

Fudbalski klub Željezničar ostaje kod opredjeljenja da će zaštitu svojih prava nastaviti tražiti svim dozvoljenim pravnim i faktičkim radnjama.

Mi smo Željini, Željo je naš!